God verzoent het al!

Want de gehele compleet-making heeft een welbehagen om in Hem te wonen, en door Hem alles - hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemelen is - tot Hem wederzijds te verzoenen, wanneer Hij door Hem vrede maakt door het bloed van Zijn kruis, Kol.1:19-20.

Gerelateerde artikelen:

“Al wie de naam van de Heer aanroept, zal gered worden”. Een andere route is er nooit gewéést en het zál er ook nooit zijn. God is de Redder van alle mensen, juist omdat alle mensen (uiteindelijk) zijn Naam zullen aanroepen. Redder van allen - Allen gered? - Goed Bericht

Als Paulus het evangelie dat hij mocht bekendmaken openbaart, spreekt hij van de redding van alle mensen (1 Tim. 4:10), de levendmaking van alle mensen (1 Kor.15:22) en de rechtvaardiging van alle mensen (Rom.5:18). Hoewel de redding, levendmaking en rechtvaardiging van alle mensen een enorme reikwijdte kent, die maar zelden gezien en onderkend wordt, is het nog niet hetzelfde als alverzoening. Verzoening betekent: het beëindigen van vijandschap, of: vrede maken. Alverzoening betekent dus dat alle vijandschap beëindigd zal worden en alles, het heelal namelijk, zal leven in vrede met God. Wat is alverzoening? - Gezonde Woorden

Veel mensen hebben een totaal verwrongen Godsbeeld. Door de vreselijke leer van de (fictieve) hel zijn mensen in de ziel beschadigd. Woord Vandaag - Da-ath

Citaat: De leerstelling m.b.t. de hel is één van de grootste redenen van mensen om zich óf niet te bekeren, óf om geen christen meer te willen zijn. En veel christenen zijn ook nog valse christenen omdat ze alleen bekeerd zijn uit angst voor de hel. Niet uit liefde. Een mail van een agnost.- Goed Bericht

Een serie van citaten van kerkvaders aangaande de verzoening van het al, afkomstig uit het boek: "Ancient History of Universalism." (Hosea Ballou, Boston 1885, Universalist Publishing House) - Het Beste Nieuws

Andreas Symank zegt in zijn boek "Worden alle mensen gered?" dat die ontferming niet over onze hoofden wordt vervuld, omdat ook die beslotenheid onder ongehoorzaamheid onze eigen schuld is. Hier wordt er aan de in ongehoorzaamheid besloten mens vrijheid beloofd, op voorwaarde, dat die mens zich losmaakt van zijn ongehoorzaamheid. Zo wordt de mens toch weer op zichzelf teruggeworpen. Het is alsof je aan geketende gevangenen belooft, dat ze in vrijheid mogen leven op voorwaarde, dat ze zelf hun ketenen verbreken en daarna uit die zwaar bewaakte gevangenis ontsnappen. Beseft Symank wel, dat er wel heel veel profetieën nooit vervuld zouden worden, als die vervulling afhankelijk zou zijn van menselijke beslissingen? Een groot deel van Gods Woord zou zeker niet in vervulling gaan. De apostel Paulus zegt ons juist in de drie hoofdstukken, die ons zo duidelijk maken, waar de wegen van God op uitlopen, dat het niet afhankelijk is van mensen, die willen en lopen, maar van God, die Zich ontfermt. (Romeinen 9:16) Zullen miljarden mensen voor eeuwig verloren gaan? - Het Beste Nieuws

“Worden wij gerechtvaardigd door het geloof VAN Christus of door ons geloof IN Christus?” A. Lukkien - Pronkstukjes

Op Golgotha ontving God geen genoegdoening maar werd Hem het gruwelijkste onrecht aangedaan. De moord op zijn Zoon. Nergens lezen we in de Schrift dat Jezus in zijn lijden Gods straf of toorn droeg. God verzoende Zich niet met de wereld. Hij is namelijk nooit een vijand van haar geweest! Verzoening door voldoening? - Goed Bericht

Misverstanden over de alverzoening. - Goed Bericht

'Paulus in zijn woorden aan Timotheüs: "dat wij vertrouwd hebben op de levende God, Die redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen" (1Tim. 4:10;SW). Het gebruik van de kwalificerende clausule brengt een onderscheid naar voren en is het antwoord op hen die hebben gezegd: "Als God de Redder van allen is, waar zit dan het verschil tussen de gelovigen en de ongelovigen?" De taal van de genade. - Het Beste Nieuws

Kan de wil van God met succes worden belemmerd door zijn schepselen? Wilhelm Schaffhauser (Kann der Wille Gottes von Seinen Geschöpfen mit Erfolg behindert werden?), Konkordanter Verlag 1985, Nederlandse vertaling - Hans van der Kleij

Dé God, Die Liefde is, heeft ALLES onder volledige controle. Dit betekent dat heel Gods schepping een schitterende toekomst tegemoet gaat! - Revago.net 

www.alverzoening.info
www.articles-devotion.blogspot.de
www.bijbelinfo.nl
www.bijbelsdenken.eu
www.bloggen.be/lechaim
www.brakshoofden.nl/blog
www.c-s-s.website
www.concordante-publicaties.nl
www.da-ath.nl
www.ebenhaezer.nl
www.genadeshop.nl
www.geschriften.nl
www.gezondewoorden.nl
www.goedbericht.nl
www.goednieuws.weebly.com
www.goswindeboer.nl
www.hetbestenieuws.nl
www.inperspectief.com
www.maskilim.nl
www.ncv.ebenhaezer.nl
www.overvloeiendegenade.nl
www.pronk-stukjes.nl
www.revago.net
www.roodgoudvanparvaim.nl
www.salvationofall-av.org
www.schriftwoord.nl
www.scripture4all.org/pdf_interlinear/
www.typologie.weebly.com
www.wereldgeschiedenis.com

Engelstalig:


www.askelm.com

www.concordant.org
www.godisgod.ca
www.gracetruth.co.uk

www.hopebeyondhell.net
www.nexteon.nl/download/URsearch
www.saviourofall.org
www.scripture4all.org
www.thathappyexpectation.blogspot.nl

Duitstalig:


www.biblischelehre.de

http://kernbeisser.ch
www.konkordanterverlag.de