GRATIS LECTUUR

Alle boeken, brochures, bestanden en magazines op deze site worden GRATIS aangeboden (exclusief verzendkosten).

Eén voor allen - Een hommage aan Gods vermogen (boek)

Is God vermogend Zijn Eigen wil waar te maken in Zijn schepping of hebben we te maken met een God Die feilbaar is? Gods liefde omvat niet alleen allen, maar is ook alles overwinnend! Alle eer gaat naar God Wiens kracht, wijsheid en bovenal Wiens allesomvattende liefde in het licht wordt gesteld. Veel oog voor persoonlijke beleving, vooral ook van moeite en lijden.

Meer informatie

Mededelingen voor reizigers (boek)

De ene reisbestemming biedt stof voor een moment van stille tijd, bijvoorbeeld om je dag mee te beginnen. Met de andere kun je een aantal dagen op reis. Steeds is de basis van alle reisbestemmingen: Gods Woord. Al lezend en overdenkend krijg je een beter zicht op wat er staat geschreven. Je wordt dus op de rails van Gods woord gezet.

Meer informatie

Brieven aan Anne - digitaal boekbestand

Briefwisseling naar aanleiding van een verzoek om geloofsvragen te beantwoorden. Begrippen die aan de orde komen zijn onder andere de grondlegging van de wereld, verzoening, dood, hel, de duivel, rechtvaardiging, uitverkiezing en de vrije wil.

Meer informatie

Lijden en onderschikking - digitaal boekbestand

Studies over lijden en onderschikken, twee kernpunten waar de meeste gelovigen problemen mee hebben en op afhaken. Hoe kunnen wij in moeilijke tijden de kracht van Gods genade ervaren?

Meer informatie

Brieven van de apostel Paulus in concordante vertaling (boekje)

Brochure met de brieven van de apostel Paulus aan de Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, de tweede brief aan Timotheus en de brief aan Filemon.

Meer informatie

Gods vermogen mini boek (digitaal bestand)

Een compilatie uit 'Eén voor allen'

Gods liefde omvat niet alleen allen, maar is ook alles overwinnend! De passages rekenen af met iedere vorm van menselijke pretentie of welk vermeend menselijk vermogen dan ook. Alle eer gaat naar God Wiens kracht, wijsheid en bovenal Wiens allesomvattende liefde in het licht wordt gesteld. Veel oog voor persoonlijke beleving, vooral ook van moeite en lijden.

Meer informatie

God's plan of the eons (brochure)

Engelstalige brochure over God's plan van aeonen. De tijdperken die God heeft ingesteld om tot Zijn doel met de ganse schepping te komen: het moment dat God alles in allen zal zijn, 1Kor.15:28.

Meer informatie

De kalender van God (brochure)

Het door elkaar halen van tijdvakken die we uit de Heilige Schrift kunnen afleiden, of er totaal aan voorbijgaan, veroorzaakt verwarring omtrent het einddoel van de schepping. Zoals wij in ons dagelijks leven een kalender nodig hebben die ons dag, week, maand en jaar aangeeft, zo heeft ook God ons een kalender gegeven!

Meer informatie

De rijke man en de arme Lazarus (brochure)

Gaat het in Luc.16:19-31 om een gelijkenis of een geschiedenis? Wij moeten dit Schriftgedeelte niet uit zijn verband halen, anders zou er tegenspraak bestaan in de Schrift over de toestand van de doden, zie Pred.9:5,10.

Meer informatie

UR - Uitzonderlijke Rijkdom (3 maandelijks magazine)

Wisselende artikelen die Gods almacht, liefde en heerlijkheid aanprijzen vanuit Gods Woord. Want Hij is werkelijk liefde, en alles zal zeker eens aan Zijn hart komen: alles uit, door en tot Hem, Rom.11:36.

Meer informatie

Is alles Gods plan? (brochure)

Is Gods Woord slechts een 'papier van goede wil', waarvan de verwezenlijking aan niet te bepalen invloeden onderhevig is? Of onderscheidt Hij Zich fundamenteel van ons mensen? Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is aan Mij gelijk; Ik, Die van den beginne de afloop verkondig ... Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering'. Jes.46:9-11.

Meer informatie

De hemel (brochure)

Gaan mensen direct na hun dood naar de hemel, of zit het net even iets anders? Laat u verrassen door dit beeldende verhaal over de oude meneer de Wit!

Meer informatie

Door geloof geleid (magazine)

Het geloof geraakt na Abraham in een dal, maar bereikt in Jozef zijn toppunt. Ook Gods methoden lijken een volmaakte ontwikkeling door te maken. De gehoorzame Abraham ontvangt instructies en wordt in de geheimen van de Here ingewijd. Het sluimerende geloof van de lijdzame Isaak wordt tot handelen opgepord. De op het vlees gerichte daadkracht van Jacob ondergaat beproevingen en wordt getemperd. De rechtgeschapenheid van Jozef werpt onder lijden en verdrukking haar kostelijke vruchten af. Voor ons ligt nu de weg open naar een diepgaandere studie van dit Schriftgedeelte.

Meer informatie

De hele wapenrusting van God (brochure)

Wij hebben aanvallen van geestelijke vijanden te weerstaan. In die worsteling is de verdediging de beste strategie: het gaat erom te staan, te weerstaan. Ef.6:11-17 gaat over 'de wapenrusting'. Elk onderdeel representeert een deel van onze geestelijke verdediging: waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof, redding en geest. Het heeft een leer- en wandelaspect.

Meer informatie

Hoe komt men toch aan eeuwigheid? (boekje)

Op overtuigende wijze wordt in deze verhandelingen het bewijs geleverd, dat ten eerste de vertaling van het Griekse woord aion met eeuwigheid, in de zin van eindeloosheid, in de Bijbel niet gerechtvaardigd is. En ten tweede dat aan het Nederlandse woord de huidige betekenis oorspronkelijk vreemd is. Het juiste verstaan van de aionen in de Bijbel is, naar het schijnt, al spoedig na de dagen van Paulus verloren gegaan.

Meer informatie

Het adres op de envelop (brochure)

Toen de bestemming van de twaalf apostelen en hun volgelingen duidelijk geopenbaard was, culminerend in het Koninkrijk van Israël op aarde, was de nieuwe bestemming van het lichaam van Christus nog niet bekend. God openbaart door Paulus de overstijgende heerlijkheid die wij 'in Christus Jezus' mogen bezitten.

Meer informatie

'Geef mij het evangelie naar Johannes maar!' (brochure)

Johannes komt met beloften die aan voorwaarden verbonden zijn. Maakt dat blind voor de onvoorwaardelijke beloften die we bij Paulus tegenkomen?

Meer informatie
Een voor allen

Gods Vaderliefde sluit geen enkel schepsel uit
en zal uiteindelijk ook geen enkel schepsel onbewogen laten!