ANBI Stichting Godsvermogen

    

Maar het al is vanuit God,
Die ons tot Zichzelf verzoent door Christus
en aan ons de bediening van de verzoening geeft,
hoe dat God in Christus de wereld verzoenend was tot Zichzelf,
aan hen hun misstappen niet toerekenenend
en in ons het woord van de verzoening plaatsend.

2 Korintiërs 5 vers 18 en 19


Stichting Godsvermogen

Doelstelling: uitdragen van het woord van de verzoening, zoals Paulus het verkondigde door openbaring van Christus Jezus.

Om in de woorden van André Piet te spreken: “Een Nederlander denkt bij ‘godsvermogen’ aan een groot bedrag, Stichting Godsvermogen verwijst naar iets dat onbetaalbaar is maar tevens gratis!”

Uitdragen van het woord van de verzoening
Stichting Godsvermogen richt zich op het uidragen van het woord van de verzoening door middel van het financieel ondersteunen van lectuur die deze boodschap onderschrijft. Dat op deze wijze het goede bericht luider klinken mag! 
Het financiële vermogen van de stichting is van de hemelse Vader en zal tot Zijn meerdere eer en verheerlijking worden aangewend. Als u de verkondiging van het woord van de verzoening wilt ondersteunen, dan is er een mogelijkheid tot donatie op rekeningnummer NL07 RABO 0319427234 ten name van Stichting Godsvermogen

Heel hartelijk dank! En bovenal... Vader, dank Ú wel!

STICHTING GODSVERMOGEN is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De fiscale voordelen van een ANBI zijn:

  • Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. De fiscaal aantrekkelijkste optie van doneren is de periodieke gift, zie de toelichting van de belastingdienst.
  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

 

1. GEGEVENS STICHTING GODSVERMOGEN

IBAN: NL86 RABO  
Internetadres: www.godsvermogen.nl
E-mailadres: info@godsvermogen.nl

RSIN (Belastingdienst): 853959432
Kamer van Koophandel: 60554614 
Statutaire zetel: gemeente Molenwaard

U kunt Stichting Godsvermogen terugvinden op de site van de Belastingdienst. Zoek een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling): http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Instelling: Stichting Godsvermogen
Postadres: De Hoogt 4, 2959BG, Streefkerk

2. DOELSTELLING (uit de Statuten)

1. De stichting heeft ten doel:

a. uitdragen van het woord van de verzoening, zoals Paulus het verkondigde door openbaring van Christus Jezus
b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het verkondigen van het woord van de verzoening verband houden
c. de stichting benadrukt dat enig winstoogmerk afwezig is

2. De verwezenlijking van het doel:

De stichting richt zich op het uitdragen van het woord van de verzoening door middel van het financieel ondersteunen van lectuur die deze boodschap onderschrijft. 

3. BELEIDSPLAN

1. De activiteiten

Stichting Godsvermogen vervult een ondersteunende functie ten aanzien van de activiteiten die worden verricht ten bate van het verspreiden van het woord van de verzoening. Deze activiteiten houden onder andere in:

a. het beheer van de website godsvermogen.nl 
b. het onder de aandacht brengen en aanbieden van lectuur die het woord van de verzoening onderschrijft en het tegemoet komen in de kosten die daarvoor worden gemaakt, zoals o.a. de website godsvermogen.nl en het gratis aanbieden van lectuur
c.het beheer van de accounts op verschillende social media, te noemen: Stichting Godsvermogen (Facebook), Eén voor allen (Facebook)
d. het voeren van correspondentie
e. het uitvoeren van handelingen ten bate van de verzending van lectuur bij bestellingen 
f. het onder de aandacht brengen van het woord van de verzoening door verspreiding van foldermateriaal en het plaatsen van advertenties
g. het bijhouden van de administratie en boekhouding

2. Fondsen en vermogen

Het vermogen van Stichting Godsvermogen wordt besteed aan:

a. het financieel ondersteunen van lectuur die een bijdrage levert aan het uitdragen van het woord van de verzoening
b. financiële ondersteuning met betrekking tot de onkosten die verband houden met de activiteiten van de stichting zoals de website, foldermateriaal e.d.

3. Werving van gelden

Op godsvermogen.nl wordt geïnformeerd over de mogelijkheid van het schenken van een donatie ter ondersteuning van het uitdragen van het woord van de verzoening en de activiteiten van Stichting Godsvermogen.

4. BESTUUR EN BELONING

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: G. Bernouw
Penningmeester/secretaris: I. van Wijnen-van ’t Veer
Algemeen bestuurslid: S. Amersfoort

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden Pro Deo en ontvangen daarvoor geen salaris.

5. VERSLAG ACTIVITEITEN

De activiteiten in 2016 bestonden in hoofdzaak uit (conform bovengenoemd beleidsplan):

  • het beheer van de website godsvermogen.nl
  • het onder de aandacht brengen en aanbieden van lectuur die het woord van de verzoening onderschrijft en het tegemoet komen in de kosten die daarvoor worden gemaakt, zoals o.a. de website godsvermogen.nl en het gratis aanbieden van lectuur
  • het beheer van de accounts op verschillende social media, te noemen: Stichting Godsvermogen (Facebook), Eén voor allen (Facebook)
  • het voeren van correspondentie
  • het uitvoeren van handelingen ten bate van de verzending van lectuur bij bestellingen 
  • het onder de aandacht brengen van het woord van de verzoening door verspreiding van foldermateriaal en het plaatsen van advertenties
  • het bijhouden van de administratie en boekhouding 

6. FINANCIËLE VERANTWOORDING

2016:

Totaal inkomsten: € 1.096,56
Totaal uitgaven: € 1.103,10

Positief saldo: € 213,35


Stichting Godsvermogen Facebook

Een voor allen

Gods Vaderliefde sluit geen enkel schepsel uit
en zal uiteindelijk ook geen enkel schepsel onbewogen laten!

Allen voor Een