Stichting Godsvermogen

    

Maar het al is vanuit God,
Die ons tot Zichzelf verzoent door Christus
en aan ons de bediening van de verzoening geeft,
hoe dat God in Christus de wereld verzoenend was tot Zichzelf,
aan hen hun misstappen niet toerekenenend
en in ons het woord van de verzoening plaatsend.

2Kor.5:18-19


STICHTING GODSVERMOGEN

Uitdragen van het woord van de verzoening, zoals Paulus het verkondigde door openbaring van Christus Jezus.
Om in de woorden van André Piet te spreken: “Een Nederlander denkt bij ‘godsvermogen’ aan een groot bedrag, Stichting Godsvermogen verwijst naar iets dat onbetaalbaar is maar tevens gratis!”

Stichting Godsvermogen richt zich op het uidragen van het woord van de verzoening door middel van het financieel ondersteunen van lectuur die deze boodschap onderschrijft. Dat op deze wijze het goede bericht luider klinken mag! Het financiële vermogen van de stichting is van de hemelse Vader en zal tot Zijn meerdere eer en verheerlijking worden aangewend. Als u de verkondiging van het woord van de verzoening wilt ondersteunen, dan is er een mogelijkheid tot donatie op rekeningnummer NL07RABO0319427234 ten name van Stichting GodsvermogenHeel hartelijk dank! En bovenal... Vader, dank Ú wel!

Stichting Godsvermogen is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
U kunt de stichting terugvinden bij 'zoek een ANBI': http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

De fiscale voordelen van een ANBI zijn:

  • Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. De fiscaal aantrekkelijkste optie van doneren is de periodieke gift, zie de toelichting van de belastingdienst.
  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

1. GEGEVENS STICHTING GODSVERMOGEN

IBAN: NL07RABO0319427234
Internetadres: www.godsvermogen.nl
E-mailadres: ingevanwijnen@live.nl
Postadres: De Hoogt 4, Streefkerk

RSIN (Belastingdienst): 853959432
Kamer van Koophandel: 60554614 
Statutaire zetel: gemeente Molenwaard

2. DOELSTELLING (uit de Statuten)

1. De stichting heeft ten doel:
a. uitdragen van het woord van de verzoening, zoals Paulus het verkondigde door openbaring van Christus Jezus
b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het verkondigen van het woord van de verzoening verband houden
c. de stichting benadrukt dat enig winstoogmerk afwezig is

2. De verwezenlijking van het doel
De stichting richt zich op het uitdragen van het woord van de verzoening door middel van het financieel ondersteunen van lectuur die deze boodschap onderschrijft. 

3. BELEIDSPLAN

1. De activiteiten
Een ondersteunende functie vervullen ten aanzien van activiteiten die worden verricht ten bate van het verspreiden van het woord van de verzoening. Deze activiteiten houden onder andere in:

a. het beheer van de website godsvermogen.nl 
b. het onder de aandacht brengen en aanbieden van lectuur die het woord van de verzoening onderschrijft en het tegemoet komen in de kosten die daarvoor worden gemaakt, zoals o.a. de website godsvermogen.nl en het gratis aanbieden van lectuur
c. het uitvoeren van handelingen ten bate van de verzending van lectuur bij bestellingen 
d. het onder de aandacht brengen van het woord van de verzoening door verspreiding van foldermateriaal en het plaatsen van advertenties
e. het bijhouden van de administratie en boekhouding

2. Fondsen en vermogen
Het vermogen van Stichting Godsvermogen wordt besteed aan:
a. het financieel ondersteunen van lectuur die een bijdrage levert aan het uitdragen van het woord van de verzoening
b. financiële ondersteuning met betrekking tot de onkosten die verband houden met de activiteiten van de stichting zoals de website, foldermateriaal e.d.

3. Werving van gelden
Op godsvermogen.nl wordt geïnformeerd over de mogelijkheid van het schenken van een donatie ter ondersteuning van het uitdragen van het woord van de verzoening en de activiteiten van Stichting Godsvermogen.

4. BESTUUR EN BELONING

Voorzitter: G. Bernouw
Penningmeester/secretaris: I. van Wijnen-van ’t Veer
Algemeen bestuurslid: S. Amersfoort

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden Pro Deo en ontvangen daarvoor geen salaris.

5. VERSLAG ACTIVITEITEN
De activiteiten in 2016 bestonden in hoofdzaak uit (conform bovengenoemd beleidsplan):

  • het beheer van de website godsvermogen.nl
  • het onder de aandacht brengen en aanbieden van lectuur die het woord van de verzoening onderschrijft en het tegemoet komen in de kosten die daarvoor worden gemaakt, zoals o.a. de website godsvermogen.nl en het gratis aanbieden van lectuur
  • het uitvoeren van handelingen ten bate van de verzending van lectuur bij bestellingen 
  • het onder de aandacht brengen van het woord van de verzoening door verspreiding van foldermateriaal en het plaatsen van advertenties
  • het bijhouden van de administratie en boekhouding 

6. FINANCIËLE VERANTWOORDING

2017:
Totaal inkomsten: € 747,46
Totaal uitgaven: € 409,49

Een voor allen

Gods Vaderliefde sluit geen enkel schepsel uit
en zal uiteindelijk ook geen enkel schepsel onbewogen laten!

Allen voor Een